ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 271588อรรถกถาชาดก 271601
เล่มที่ 27 ข้อ 1601อ่านชาดก 271613อ่านชาดก 272519
อรรถกถา จุลลกุณาลชาดก
ว่าด้วย สิ่ง ๕ อย่างรู้ได้ยาก

ชาดกเรื่องนี้ มีคำเริ่มต้นว่า ขุทฺทานํ ลหุจิตฺตานํ ดังนี้
จักมีอย่างแจ่มแจ้งใน กุณาลชาดก.
(ดูพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ ๔ ภาคที่ ๑ หน้า ๕๑๔)

จบอรรถกถาจุลกุณาลชาดกที่ ๑

.. อรรถกถา จุลลกุณาลชาดก จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 271588อรรถกถาชาดก 271601
เล่มที่ 27 ข้อ 1601อ่านชาดก 271613อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/atita100/v.php?B=27&A=6380&Z=6416
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com