อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
   1. ลำดับที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
   2. เล่ม/ข้อที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม และเลขที่ข้อ
เลขที่เล่ม     เลขที่ข้อ
หมวดแนะนำ ชาดก
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ และ ๒๘
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ และ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ และ ๒.
ลำดับ   เรื่อง ชาดก อรรถกถา    
๔๑.โลสกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ผู้ใด บุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมเศร้าโศก เหมือนนายมิตกะจับเท้าแพะเศร้าโศกอยู่ ฉะนั้น.

 
๔๒.กโปตกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ผู้ใด บุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมถึงความฉิบหาย เศร้าโศกอยู่ เหมือนกาไม่เชื่อฟังคำของนกพิราบ ตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก ฉะนั้น.

 
๔๓.เวฬุกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ผู้ใด บุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมนอนตายอยู่ เหมือนดาบสผู้เป็นบิดาของลูกงูชื่อเวฬุกะ ฉะนั้น.

 
๔๔.มกสชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ศัตรูผู้ประกอบด้วยปัญญายังดีกว่า มิตรผู้ไม่มีปัญญาจะดีอะไร เหมือนบุตรของช่างไม้ผู้โง่เขลา คิดว่าจะตียุง ได้ตีศีรษะของบิดาแตกสองเสี่ยง ฉะนั้น.

 
๔๕.โรหิณีชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ศัตรูผู้เป็นนักปราชญ์ยังดีกว่า คนโง่เขลาถึงเป็นผู้อนุเคราะห์จะดีอะไร ท่านจงดูนางโรหิณีผู้โง่เขลา ฆ่ามารดาแล้วเศร้าโศกอยู่.

 
๔๖.อารามทูสกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงจะทำความเจริญ ก็ไม่สามารถจะนำความสุขมาให้ ผู้มีปัญญาทรามย่อมทำประโยชน์ให้เสีย เหมือนกับลิงผู้รักษาสวน ฉะนั้น.

 
๔๗.วารุณิทูสกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงจะทำความเจริญ ก็ไม่สามารถจะนำความสุขมาให้ ผู้มีปัญญาทรามย่อมทำประโยชน์ให้เสีย เหมือนกับโกณทัญญบุรุษทำสุราให้เสีย ฉะนั้น.

 
๔๘.เวทัพพชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ผู้ใดปรารถนาประโยชน์ โดยอุบายอันไม่แยบคาย ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน เหมือนพวกโจรชาวเจติรัฐฆ่าเวทัพพพราหมณ์ แล้วพากันถึงความพินาศหมดสิ้น ฉะนั้น.

 
๔๙.นักขัตตชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลา ผู้มัวคอยฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวจักทำอะไรได้.

 
๕๐.ทุมเมธชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

เราได้บนไว้ต่อเทวดา ด้วยคนโง่เขลาหนึ่งพันคน     บัดนี้ เราจักต้องบูชายัญ เพราะคนอธรรมมีมาก.

 

หมวดแนะนำ ชาดก [๑-๑๐] [๑๑-๒๐] [๒๑-๓๐] [๓๑-๔๐] [๔๑-๕๐] [๕๑-๖๐] [๖๑-๗๐] [๗๑-๘๐] [๘๑-๙๐] [๙๑-๑๐๐] [๑๐๑-๑๐๘]
อรรถกถาชาดก  ทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
- -- --- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก.
บันทึก  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ