อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
   1. ลำดับที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
   2. เล่ม/ข้อที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม และเลขที่ข้อ
เลขที่เล่ม     เลขที่ข้อ
หมวดแนะนำ ชาดก
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ และ ๒๘
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ และ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ และ ๒.
ลำดับ   เรื่อง ชาดก อรรถกถา    
๕๑.มหาสีลวชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

บุรุษผู้เป็นบัณฑิต ควรมุ่งหมายไปกว่าจะสำเร็จผล ไม่ควรจะท้อถอย ดูเราเป็นตัวอย่าง เราปรารถนาอย่างใด ได้อย่างนั้น.

 
๕๒.จูฬชนกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

บุรุษผู้เป็นบัณฑิต พึงพยายามไปกว่าประโยชน์จะสำเร็จ ไม่ควรท้อถอย ดูเราขึ้นจากน้ำสู่บกได้ เป็นตัวอย่างเถิด.

 
๕๓.ปุณณปาติชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ไหสุราทั้งหลาย ยังเต็มอยู่อย่างเดิม ถ้อยคำที่ท่านกล่าวนี้ไม่เป็นจริง เราจึงรู้ได้ด้วยเหตุนี้ว่า สุรานี้เป็นสุราไม่ดีแน่.

 
๕๔.ผลชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ต้นไม้นี้ขึ้นก็ไม่ยาก ทั้งอยู่ไม่ไกลบ้าน เราจึงรู้ได้ด้วยเหตุนี้ว่า ต้นไม้นี้ไม่ใช่ต้นไม้มีผลอร่อย.

 
๕๕.ปัญจาวุธชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

นรชนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่ เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ นรชนนั้น พึงบรรลุธรรม เป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวง โดยลำดับ.

 
๕๖.กัญจนขันธชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

นรชนใดมีจิตร่าเริง มีใจเบิกบาน เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ นรชนนั้น พึงบรรลุธรรม เป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้ โดยลำดับ.

 
๕๗.วานรินทชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ดูกรพระยาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมคือวิจารณปัญญา ธิติคือความเพียร จาคะ เหมือนท่าน ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้.

 
๕๘.ตโยธรรมชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ดูกรพระยาวานร ผู้ใดมีธรรม ๓ ประการนี้ คือ ความขยัน ความแกล้วกล้า ปัญญา เหมือนท่าน ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้.

 
๕๙.เภริวาทชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ท่านจะตีก็พึงตีเถิด แต่อย่าตีให้เกินประมาณ เพราะการตีเกินประมาณ เป็นการชั่วช้าของเรา ทรัพย์ที่เราได้มาตั้งร้อยเพราะตีกลอง ได้ฉิบหายไป เพราะท่านตีกลองเกินประมาณ.

 
๖๐.สังขธมนชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ท่านจะเป่าก็จงเป่าเถิด แต่อย่าเป่าให้เกินประมาณ เพราะการเป่าเกินประมาณ เป็นการชั่วช้าของเรา โภคะที่เราได้มาเพราะการเป่าสังข์ ได้ฉิบหายไป เพราะท่านเป่าสังข์เกินประมาณ.

 

หมวดแนะนำ ชาดก [๑-๑๐] [๑๑-๒๐] [๒๑-๓๐] [๓๑-๔๐] [๔๑-๕๐] [๕๑-๖๐] [๖๑-๗๐] [๗๑-๘๐] [๘๑-๙๐] [๙๑-๑๐๐] [๑๐๑-๑๐๘]
อรรถกถาชาดก  ทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
- -- --- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก.
บันทึก  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ