อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
   1. ลำดับที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
   2. เล่ม/ข้อที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม และเลขที่ข้อ
เลขที่เล่ม     เลขที่ข้อ
หมวดแนะนำ ชาดก
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ และ ๒๘
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ และ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ และ ๒.
ลำดับ   เรื่อง ชาดก อรรถกถา    
๖๑.อาสาตมันตชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ขึ้นชื่อว่า หญิงในโลกนี้เลวทราม เพราะหญิงเหล่านั้นไม่มีเขตแดน มีแต่ความกำหนัดยินดี คึกคะนอง ไม่มีเลือก เหมือนกับไฟที่ไหม้ไม่เลือก ฉะนั้น เราจักละทิ้งหญิงเหล่านั้น ไปบวช พอกพูนวิเวก.

 
๖๒.อัณฑภูตชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

พราหมณ์ถูกภรรยาผูกหน้าให้ดีดพิณ ก็รู้ไม่ทันภรรยา ที่ท่านนำมาเลี้ยงไว้ แต่ยังไม่คลอด ใครจะวางใจในภรรยาเหล่านั้นได้.

 
๖๓.ตักกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ธรรมดาว่า หญิงเป็นคนมักโกรธ ไม่รู้จักคุณ ชอบส่อเสียด ชอบยุยงให้แตกกัน. ดูกรภิกษุ ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด ท่านจะไม่เสื่อมจากสุข.

 
๖๔.ทุราชานชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ท่านอย่าดีใจว่า หญิงปรารถนาเรา อย่าเศร้าโศก ว่า หญิงนี้ไม่ปรารถนาเรา ภาวะของหญิงทั้งหลายเป็นของรู้ได้ยาก เหมือนทางไปของปลาในน้ำ ฉะนั้น.

 
๖๕.อนภิรติชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

แม่น้ำ หนทาง โรงสุรา สภา และบ่อน้ำ ฉันใด ขึ้นชื่อว่า หญิงในโลก ก็ฉันนั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่โกรธหญิงเหล่านั้น.

 
๖๖.มุทุลักขณชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ครั้งยังไม่ได้นางมุทุลักขณาเทวี เกิดความปรารถนาเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อได้นางลักขณาเทวีผู้มีดวงตางามแล้ว ได้เกิดความปรารถนาสิ่งต่างๆขึ้นอีก.

 
๖๗.อุจฉังคชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ บุตรของหม่อมฉันหาได้ง่าย เหมือนกับเมี่ยงในพก เมื่อหม่อมฉันเดินไปตามทาง สามีก็หาได้ง่าย หม่อมฉันไม่เห็นประเทศที่จะนำพี่ชายผู้ร่วมอุทรมาได้.

 
๖๘.สาเกตชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ใจฝังอยู่ในผู้ใด แม้จิตก็เลื่อมใสในผู้ใด เป็นคนที่ไม่เคยเห็นกันเลย ก็วางใจในผู้นั้นได้โดยแท้.

 
๖๙.วิสวันตชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

เราจักดูดพิษที่คายออกแล้ว เพราะเหตุแห่งชีวิตอันใด พิษที่คายออกแล้วนั้น น่าติเตียน เราตายเสีย ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่.

 
๗๐.กุททาลชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ความชนะใดกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นเป็นความชนะไม่ดี ความชนะใดไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นแลเป็นความชนะที่ดี.

 

หมวดแนะนำ ชาดก [๑-๑๐] [๑๑-๒๐] [๒๑-๓๐] [๓๑-๔๐] [๔๑-๕๐] [๕๑-๖๐] [๖๑-๗๐] [๗๑-๘๐] [๘๑-๙๐] [๙๑-๑๐๐] [๑๐๑-๑๐๘]
อรรถกถาชาดก  ทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
- -- --- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก.
บันทึก  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ