ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 489อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 494อ่านอรรถกถา 3 / 495อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาฏิเทสนียกัณฑ์
บทสรุป

               ปาฏิเทสนียวรรณนา               
                         ธรรม ๘ เหล่าใด ชื่อปาฏิเทสนียะที่ขึ้นสู่สังคหะ
                         เพียงแต่โดยสังเขป ถัดลำดับพวกขุททกะมา,
                         วรรณนาธรรมเหล่านั้น แต่โดยสังเขปเท่านั้น
                         จะดำเนินต่อไปนี้.

               ก็ปณีตโภชนะมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นใด ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วในบาลีในพวกปาฏิเทสนียะนี้ เมื่อภิกษุณีออกปากขอปณีตโภชนะ มีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นนั้นนั่นแลมาฉัน เป็นปาฏิเทสนียะ. แต่ในเนยใสเป็นต้นนอกพระบาลีทุกๆ อย่าง เป็นทุกกฏ.
               คำที่เหลือในปาฏิเทสนียะเหล่านี้ ง่ายทั้งนั้น.
               ก็ปาฏิเทสนียะทั้ง ๘ สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๔ เกิดขึ้นทางกาย ๑ วาจา ๑ ทางกายกับวาจา ๑ ทางกายวาจากับจิต ๑ เป็นกิริยา โนสัญญาวิโมกข์ อจิตตกะ ปัณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.

               ปาฏิเทสนียวรรณนา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาฏิเทสนียกัณฑ์ บทสรุป จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 489อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 494อ่านอรรถกถา 3 / 495อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=7076&Z=7083
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11965
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11965
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :