ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 77อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 85อ่านอรรถกถา 3 / 92อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ สัตตรสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐

               อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๐ พึงทราบดังนี้ :-
               บทว่า เอวาจารา คือ ผู้มีอาจาระอย่างนี้. ความว่า มีอาจาระเช่นอย่างอาจาระของพวกท่าน.
               ในบททั้งปวงก็มีนัยเช่นนี้.
               บทว่า อญฺญาย แปลว่า ด้วยความดูหมิ่น คือด้วยความรู้กดให้ต่ำ.
               บทว่า ปริภเวน ได้แก่ ด้วยความรู้เหยียดหยามอย่างนี้ว่า แม่พวกนี้จักกระทำอะไรได้?
               บทว่า อกฺขนฺติยา คือ ด้วยความไม่อดกลั้น. ความว่า ด้วยความโกรธเคือง.
               บทว่า เวภสฺสา คือ ด้วยความเป็นผู้มีเสียงขู่เข็ญ.
               ความว่า ด้วยการขู่ให้หวาดกลัวด้วยประกาศกำลังของตนๆ.
               บทว่า ทุพลฺยา คือ เพราะพวกท่านเป็นคนอ่อนแอ.
               บัณฑิตพึงเห็นอรรถสมุจจัยในบททั้งปวงอย่างนี้ว่า ด้วยความดูหมิ่นและด้วยความเหยียดหยาม.
               บทว่า วิวิจฺจถ แปลว่า พวกท่านจงแยกกันอยู่เถิด.
               คำที่เหลือพร้อมทั้งสมุฏฐานเป็นต้น ตื้นทั้งนั้นแล.

               อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบท ๑๐ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ สัตตรสกัณฑ์ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 77อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 85อ่านอรรถกถา 3 / 92อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=1193&Z=1327
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11104
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11104
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :