ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 366อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 377อ่านอรรถกถา 7 / 383อ่านอรรถกถา 7 / 664
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ
เรื่องปล่อยช้างนาฬาคิรี

               อรรถกถาสังฆเภทขันธกะทั้งหมดมีเนื้อความอยู่ในข้อ 337.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ                เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=337                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ วัตตขันธกะ                เรื่องพระอาคันตุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=414

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ เรื่องปล่อยช้างนาฬาคิรี จบ.
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 366อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 377อ่านอรรถกถา 7 / 383อ่านอรรถกถา 7 / 664
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=3697&Z=3769
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :