ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 91อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 100อ่านอรรถกถา 12 / 110อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒]

สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
สัลเลขสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๑๐๐] ถึง [๑๐๙]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๑๐๐] [๑๐๑] [๑๐๒] [๑๐๓] [๑๐๔] [๑๐๕] [๑๐๖] [๑๐๗] [๑๐๘] [๑๐๙]


สัลเลขสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
           อรรถกถาสัลเลขสูตร     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาสัลเลขสูตร    .     
                            ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า
                            มิจฉาทิฏฐิ ๘
                            หน้าที่ของทิฏฐิ
                            เรื่องพระธรรมทินนเถระตักเตือนศิษย์
                            สัลเลขธรรมคือฌาน - วิปัสสนา
                            บาทของวิปัสสนา
                            กรรมบถ - มิจฉัตตะ    .     
                            อวิหิงสาเหมือนท่าน้ำที่ราบรื่น
                            อโธภาวังคมนียะอุปริภาวังคมนียะ
                            บรรยายแห่งสัลเลขธรรม

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค สัลเลขสูตร จบ.  
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 91อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 100อ่านอรรถกถา 12 / 110อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1237&Z=1517
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com