ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 217อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 219อ่านอรรถกถา 15 / 221อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ฆัตวาวรรคที่ ๘
อรณสูตรที่ ๑๑

               อรรถกถาอรณสูตรที่ ๑๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในอรณสูตรที่ ๑๑ ต่อไป :-
               บทว่า ไม่เป็นข้าศึก คือ ได้แก่ไม่มีกิเลส.
               บทว่า วุสิตํ แปลว่า อยู่จบแล้ว.
               บทว่า โภชิสิยํ ได้แก่ ความไม่เป็นทาส.
               บทว่า สมณะทั้งหลาย ได้แก่ สมณะผู้มีอาสวะสิ้นแล้วทั้งหลาย. เพราะว่า สมณะผู้ขีณาสพเหล่านั้น ชื่อว่าไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิง.
               บทว่า พรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของสมณะย่อมไม่เสื่อม อธิบายว่า การอยู่ด้วยอริยมรรค ย่อมไม่เสื่อมไป.
               บทว่า ปริชานนฺติ อธิบายว่า พระเสกขะทั้งหลาย จำเดิมแต่เป็นกัลยาณปุถุชน ชื่อว่าย่อมกำหนดรู้ด้วยปริญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระ.
               บทว่า โภชิสิยํ อธิบายว่า ชื่อว่าความเป็นไทตลอดกาลเป็นนิตย์ ย่อมมีแก่สมณะผู้เป็นพระขีณาสพเท่านั้น.
               บทว่า วนฺทติ ความว่า ย่อมไหว้ตั้งแต่วันบวช.
               บทว่า ปติฏฺฐิตํ ได้แก่ ตั้งมั่นในศีล.
               บทว่า สมณีธ แปลว่า ซึ่งสมณะในโลกนี้.
               บทว่า ชาติหีนํ ได้แก่ บวชมาจากตระกูลจัณฑาลก็มี.
               บทว่า พวกกษัตริย์ อธิบายว่า พวกกษัตริย์เท่านั้นก็หาไม่ แม้พวกเทพก็ย่อมอภิวาทสมณะผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลเหมือนกัน ดังนี้แล.

               จบอรรถกถาอรณสูตรที่ ๑๑               
               และจบฆัตวาวรรคที่ ๘               
               พรรณนาเทวตาสังยุตแห่งอรรถกถาสารัตถปกาสินี               
               สังยุตตนิกาย จบเพียงเท่านี้               
               -----------------------------------------------------               

               รวมสูตรที่กล่าวในฆัตวาวรรค คือ
                         ๑. ฆัตวาสูตร
                         ๒. รถสูตร
                         ๓. วิตตสูตร
                         ๔. วุฏฐิสูตร
                         ๕. ภีตสูตร
                         ๖. นชีรติสูตร
                         ๗. อิสสรสูตร
                         ๘. กามสูตร
                         ๙. ปาเถยยสูตร
                         ๑๐. ปัชโชตสูตร
                         ๑๑. อรณสูตร
               จบเทวตาสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ฆัตวาวรรคที่ ๘ อรณสูตรที่ ๑๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 217อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 219อ่านอรรถกถา 15 / 221อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1372&Z=1393
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2575
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2575
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :