ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 537อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 541อ่านอรรถกถา 15 / 545อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต
อุปจาลาสูตรที่ ๗

               อรรถกถาอุปจาลาสูตรที่ ๗               
               ในอุปจาลาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า เอนฺติ มารวสํ ปุน ความว่า มาสู่อำนาจมรณมาร กิเลสมาร และเทวบุตรมาร.
               บทว่า ปรูปิโต ได้แก่ ให้เดือดร้อน.
               บทว่า อคติ ยตฺถ มารสฺส ความว่า ในพระนิพพานใด ท่านผู้เป็นมารไปไม่ได้.
               บทว่า ตตฺถ ได้แก่ ในพระนิพพานนั้น.

               จบอรรถกถาอุปจาลาสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต อุปจาลาสูตรที่ ๗ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 537อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 541อ่านอรรถกถา 15 / 545อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=4291&Z=4315
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4769
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4769
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :