ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 751อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 754อ่านอรรถกถา 15 / 757อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วังคีสสังยุต
โมคคัลลานสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถาโมคคัลลานสูตรที่ ๑๐               
               ในโมคคัลลานสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า สมนฺเวสติ ได้แก่ แสวงหา คือพิจารณา.
               บทว่า นคสฺส ได้แก่ ภูเขา.
               บทว่า มุนึ ได้แก่ พุทธมุนี.
               บทว่า ทุกฺขสฺส ปารคุ ํ ได้แก่ ผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์.
               บทว่า สมนฺเวสํ ได้แก่ พิจารณาอยู่.
               บทว่า เอวํ สพฺพงฺคสมฺปนฺนํ ได้แก่ สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้.
               บทว่า อเนการสมฺปนฺนํ ได้แก่ ประกอบด้วยคุณมากมาย.

               จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรที่ ๑๐               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วังคีสสังยุต โมคคัลลานสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 751อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 754อ่านอรรถกถา 15 / 757อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=6313&Z=6339
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=6994
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=6994
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :