ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 807อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 811อ่านอรรถกถา 15 / 814อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต
มณิภัททสูตรที่ ๔

               อรรถกถามณิภัททสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในมณิภัททสูตรที่ ๔ ต่อไปนี้ :-
               บทว่า สุขเมธติ ได้แก่ ย่อมได้ความสุข.
               บทว่า สุเว เสยฺโย ความว่า ประเสริฐเป็นนิตย์.
               บทว่า เวรา น ปริมุจฺจติ ความว่า ย่อมไม่หลุดพ้นจากเวรด้วยเหตุเท่านี้ว่า เรามีสติ.
               บทว่า ยสฺส ได้แก่ ของพระอรหันต์ใด.
               บทว่า อหึสาย ได้แก่ ในกรุณาและในส่วนเบื้องต้นแห่งกรุณา.
               บทว่า เมตฺตํ โส ความว่า พระอรหันต์นั้นเจริญเมตตาและส่วนเบื้องต้นแห่งเมตตา.
               อีกอย่างหนึ่ง ส่วนเรียกว่า อํโส. ชื่อว่าส่วนแห่งเมตตา เพราะอรรถว่าเขามีส่วนเมตตา.
               มีอธิบายดังนี้ว่า ใจของพระอรหันต์ใดยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนตลอดกาลทั้งปวง. อนึ่ง ส่วนแห่งเมตตาของพระอรหันต์ใดมีอยู่ในสรรพสัตว์ ดูก่อนยักษ์ ชื่อว่าเวรของพระอรหันต์นั้น จึงไม่มีกับบุคคลไรๆ.

               จบอรรถกถามณิภัททสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต มณิภัททสูตรที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 807อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 811อ่านอรรถกถา 15 / 814อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=6692&Z=6706
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=7464
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=7464
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :