ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 196อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 16 / 204อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทุกขวรรคที่ ๖
๓. ปฐมสังโยชนสูตร

               อรรถกถาปฐมสังโยชนสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสังโยชนสูตรที่ ๓ ต่อไป.
               บทว่า สญฺโญชนีเยสุ อันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ คือเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ ๑๐.
               บทว่า ฌาเยยฺย พึงติดไฟ แปลว่า พึงลุกโพลง.
               ข้อว่า เตลํ อาสิญฺเจยฺย วฏฺฏึ อุปสํหเรยฺย ได้แก่ เพื่อให้ประทีปติดตลอดไป จึงถือภาชนะน้ำมันและกระเบื้องไส้อันใหญ่ไปตั้งอยู่ในที่ใกล้เป็นนิจ เมื่อน้ำมันแหห้งก็เติมน้ำมัน เมื่อไส้หมดก็ใส่ไส้เข้าไป.
               คำที่เหลือในสูตรนี้ พึงทราบโดยนัยก่อนนั่นแหละ พร้อมกับการเทียบเคียงด้วยข้ออุปมา.

               จบอรรถกถาปฐมสังโยชนสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทุกขวรรคที่ ๖ ๓. ปฐมสังโยชนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 196อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 16 / 204อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=2308&Z=2335
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=2114
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=2114
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :