ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 555อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 557อ่านอรรถกถา 16 / 560อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
สคัยหกสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถาสคัยหกสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในสคัยหกสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า อสกฺการเน จูภยํ ได้แก่ อสักการะ ๒ อย่าง.
               บทว่า สมาธิ คือ อรหัตผลสมาธิ. ก็สมาธินั้นไม่หวั่นไหวด้วยอสักการะนั้น.
               บทว่า อปฺปมาณวิหาริโน คือ อยู่ด้วยผลสมาธิ หาประมาณมิได้.
               บทว่า สาตติกํ คือ ทำติดต่อกัน.
               บทว่า สุขุมทิฏฺฐิวิปสฺสกํ ความว่า ชื่อว่าเห็นแจ้ง เพราะมาเริ่มตั้งวิปัสสนาในอรหัตมรรคทิฏฐิ เพื่อประโยชน์แก่ทิฏฐิอันละเอียดในผลสมาบัติ.
               บทว่า อุปาทานกฺขยารามํ ได้แก่ ยินดีในนิพพาน กล่าวคือเป็นที่สิ้นอุปาทาน.
               บทว่า อาหุ สปฺปุริโส ได้แก่ กล่าว.

               จบอรรถกถาสคัยหกสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาปฐมวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สุทธกสูตร
                         ๒. พฬิสสูตร
                         ๓. กุมมสูตร
                         ๔. ทีฆโลมสูตร
                         ๕. เอฬกสูตร
                         ๖. อสนิสูตร
                         ๗. ทิฏฐิสูตร
                         ๘. สิคาลสูตร
                         ๙. เวรัมภสูตร
                         ๑๐. สคัยหกสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑ สคัยหกสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 555อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 557อ่านอรรถกถา 16 / 560อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6035&Z=6062
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5157
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5157
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :