ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 301อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 302อ่านอรรถกถา 17 / 303อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ ธัมมกถิกวรรคที่ ๒
๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑ ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าพระธรรมกถึก

               อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในธรรมกถิกสูตรที่ ๑ ดังต่อไปนี้ :-
               พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระธรรมกถึกด้วยคำตอบที่ ๑ ตรัสถึงเสกขภูมิด้วยคำตอบที่ ๒ ตรัสถึงอเสกขภูมิด้วยคำตอบที่ ๓ รวมความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสภูมิ ๒ ขยายพระธรรมกถึกให้แตกต่างกันออกไป ด้วยคำถามที่ภิกษุทูลถามแล้ว.

               จบอรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ ธัมมกถิกวรรคที่ ๒ ๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑ ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าพระธรรมกถึก จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 301อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 302อ่านอรรถกถา 17 / 303อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=3642&Z=3653
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8021
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8021
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :