ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 44อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 45อ่านอรรถกถา 17 / 46อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อนิจจวรรคที่ ๒
อนิจจเหตุสูตร

               พระสูตรนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นกุลปิตวรรคที่ ๑                อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=38                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อนิจจวรรคที่ ๒                อานันทสูตร ว่าด้วยความดับแห่งขันธ์ ๕ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=48

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อนิจจวรรคที่ ๒ อนิจจเหตุสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 44อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 45อ่านอรรถกถา 17 / 46อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=520&Z=528
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :