ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 49อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 54อ่านอรรถกถา 17 / 56อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓
ปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้และความรอบรู้

               อรรถกถาปริญญาสูตรที่ ๒               
               ในปริญญาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปริญฺเญยฺเย แปลว่า พึงกำหนดรู้. อธิบายว่า พึงก้าวล่วงด้วยดี.
               บทว่า ปริญฺญํ ได้แก่ กำหนดรู้ล่วงส่วน. อธิบายว่า ก้าวล่วงด้วยดี.
               บทว่า ราคกฺขโย เป็นต้น เป็นชื่อของพระนิพพาน.
               จริงอยู่ พระนิพพานนั้น ชื่อว่ากำหนดรู้ล่วงส่วน.

               จบอรรถกถาปริญญาสูตรที่ ๒               
               ----------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓ ปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้และความรอบรู้ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 49อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 54อ่านอรรถกถา 17 / 56อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=594&Z=602
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6404
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6404
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :