ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 131อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 135อ่านอรรถกถา 20 / 139อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี
อนาปัตติวรรคที่ ๑๒

               อรรถกถาอนาปัตติวรรคที่ ๑๒               
               ก็ในอนาปัตติวรรคที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               ในคำว่า อนาปตฺตึ อาปตฺติ เป็นต้น อนาบัติที่ท่านกล่าวไว้ในที่นั้นๆ ว่า ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุ ผู้ไม่รู้อยู่ ไม่มีไถยจิต ไม่ประสงค์จะให้ตาย ไม่ประสงค์จะอวด ไม่ประสงค์จะปล่อย (สุกกะ) ดังนี้ ชื่อว่าอนาบัติ. อาบัติที่ท่านกล่าวไว้โดยนัยมีอาทิว่า เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ ผู้มีไถยจิต ดังนี้ ชื่อว่าอาบัติ.
               อาบัติ ๕ กอง ชื่อว่า ลหุกาบัติ (อาบัติเบา).
               อาบัติ ๒ กอง ชื่อว่า ครุกาบัติ (อาบัติหนัก)
               อาบัติ ๒ กอง ชื่อว่า ทุฏฐุลลาบัติ (อาบัติชั่วหยาบ).
               อาบัติ ๕ กอง ชื่อว่า อทุฏฐุลลาบัติ (อาบัติไม่ชั่วหยาบ).
               อาบัติ ๖ กอง ชื่อว่า สาวเสสาบัติ (อาบัติที่มีส่วนเหลือ).
               อาบัติปาราชิก ๑ กอง ชื่อว่า อนาวเสสาบัติ (อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ).
               อาบัติที่มีส่วนเหลือนั่นแหละ ชื่อว่าอาบัติที่ทำคืนได้.
               อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือนั่นแหละ ชื่อว่าอาบัติที่ทำคืนไม่ได้.
               คำที่เหลือในที่ทั้งปวงมีอรรถง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาอนาปัตติวรรคที่ ๑๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี อนาปัตติวรรคที่ ๑๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 131อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 135อ่านอรรถกถา 20 / 139อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=556&Z=584
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=2000
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=2000
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :