ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 149อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 150อ่านอรรถกถา 20 / 151อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒] [๑๓]
สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๕

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ข้อ [๑๕๐].
เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๕
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๓ หน้าต่าง.
๑. ประวัติพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
๒. ประวัติพระเขมาเถรี
๓. ประวัติพระอุบลวรรณาเถรี
๔. ประวัติพระปฏาจาราเถรี
๕. ประวัติพระธรรมทินนาเถรี
๖. ประวัติพระนันทาเถรี
๗. ประวัติพระโสณาเถรี
๘. ประวัติพระสกุลาเถรี
๙. ประวัติพระภัททากุณฑลเกสาเถรี
๑๐. ประวัติพระภัททกาปิลานีเถรี
๑๑. ประวัติพระภัททากัจจานาเถรี
๑๒. ประวัติพระกีสาโคตมีเถรี
๑๓. ประวัติพระสิงคาลมาตาเถรี

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๕ จบ.  
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 149อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 150อ่านอรรถกถา 20 / 151อ่านอรรถกถา 20 / 596
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com