ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 150อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 151อ่านอรรถกถา 20 / 152อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐]
สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๖

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ข้อ [๑๕๑].
เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๖
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ หน้าต่าง.
๑. ประวัติตปุสสะและภัลลิกะอุบาสก
๒. ประวัติสุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี
๓. ประวัติจิตตคฤหบดี
๔. ประวัติหัตถกอาฬวกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี
๕. ประวัติพระเจ้ามหานามศากยะ
๖. ประวัติอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
๗. ประวัติอุคคตคฤหบดีชาวบ้านหัตถิคาม
๘. ประวัติสูรอัมพัฏฐอุบาสก
๙. ประวัติหมอชีวกโกมารภัจ
๑๐. ประวัตินกุลบิดาคฤหบดี

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๖ จบ.  
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 150อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 151อ่านอรรถกถา 20 / 152อ่านอรรถกถา 20 / 596
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com