ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 151อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 152อ่านอรรถกถา 20 / 153อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙]
สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๗

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ข้อ [๑๕๒].
เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๗
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ หน้าต่าง.
๑. ประวัตินางสุชาดา เสนียธิดา
๒. ประวัตินางวิสาขามิคารมารดา
๓. ประวัตินางขุชชุตตราและนางสามาวดี
๔. ประวัตินางอุตตรานันทมารดา
๕. ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา
๖. ประวัตินางสุปปิยาอุบาสิกา
๗. ประวัตินางกาติยานี
๘. ประวัตินางนกุลมารดาคหปตานี
๙. ประวัตินางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆรนคร

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๗ จบ.  
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 151อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 152อ่านอรรถกถา 20 / 153อ่านอรรถกถา 20 / 596
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com