ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 205อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 207อ่านอรรถกถา 20 / 247อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖]
สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปสาทกรธัมมาทิบาลี

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ข้อ [๒๐๗] - [๒๔๖]
ปสาทกรธัมมาทิบาลี
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๖ หน้าต่าง.
๑. ปสาทกรธรรมวรรค       ข้อ ๒๐๗
๒. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อ ๒๐๘-๒๒๔ ...พละ ๕
๓. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อ ๒๐๘-๒๒๔ ต่อ สัมโพชฌงค์ ๗
๔. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อ ๒๐๘-๒๒๔ ต่อ มรรคมีองค์ ๘...
๕. กายคตาสติวรรค           ข้อ ๒๒๕-๒๓๔
๖. อมตวรรค                    ข้อ ๒๓๕-๒๔๖

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปสาทกรธัมมาทิบาลี จบ.  
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 205อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 207อ่านอรรถกถา 20 / 247อ่านอรรถกถา 20 / 596
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com