ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต
สมจิตตวรรคที่ ๔
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อ [๒๗๗] ถึง [๒๘๖]
สมจิตตวรรคที่ ๔

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
               อรรถกถาสมจิตตวรรคที่ ๔    หน้าต่างที่                        อรรถกถาสูตรที่ ๑ ข้อ ๒๗๗    ๑.                             อรรถกถาสูตรที่ ๒ ข้อ ๒๗๘                        อรรถกถาสูตรที่ ๓ ข้อ ๒๗๙                        อรรถกถาสูตรที่ ๔ ข้อ ๒๘๐                        อรรถกถาสูตรที่ ๕ ข้อ ๒๘๑    ๒.                             อรรถกถาสูตรที่ ๖ ข้อ ๒๘๒    ๓.                             อรรถกถาสูตรที่ ๗ ข้อ ๒๘๓                        อรรถกถาสูตรที่ ๘ ข้อ ๒๘๔                        อรรถกถาสูตรที่ ๙ ข้อ ๒๘๕                        อรรถกถาสูตรที่ ๑๐ ข้อ ๒๘๖

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สมจิตตวรรคที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 267อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 277อ่านอรรถกถา 20 / 287อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=1617&Z=1840
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=706
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=706
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com