ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 533อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 534อ่านอรรถกถา 20 / 535อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ โลณผลวรรคที่ ๕
๓. สรทสูตร

               อรรถกถาสรทสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในสรทสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า วิทฺเธ คือ ปลอดโปร่งเพราะปราศจากเมฆ.
               บทว่า เทเว คือ อากาศ.
               บทว่า อภิวิหจฺจ คือ กำจัด.
               บทว่า ยโต คือ ในกาลใด.
               บทว่า วิรชํ คือ ปราศจากธุลีมีธุลีคือราคะเป็นต้น ที่ชื่อว่าปราศจากมลทิน เพราะมลทินเหล่านั้นแลปราศจากไปแล้ว.
               บทว่า ธมฺมจกฺขุ ํ ได้แก่ จักษุคือโสดาปัตติมรรค ซึ่งกำหนดธรรมคือสัจจะ ๔.
               บทว่า นตฺถิ ตํ สํโยชนํ ความว่า พระอริยสาวกนั้นไม่มีสังโยชน์ ๒ อย่างแล (อภิชฌาและพยาบาท).
               อนึ่ง ในสูตรนอกนี้ ท่านกล่าวว่าไม่มี ก็เพราะไม่สามารถจะนำมาสู่โลกนี้ได้อีก.
               แท้จริง ในสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงพระอนาคามี.

               จบอรรถกถาสรทสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ โลณผลวรรคที่ ๕ ๓. สรทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 533อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 534อ่านอรรถกถา 20 / 535อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=6409&Z=6420
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5770
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5770
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :