ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 560อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 561อ่านอรรถกถา 20 / 562อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ อาปายิกวรรคที่ ๒
๙. โสเจยยสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยโสเจยยสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยโสเจยยสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อชฺฌตฺตํ ได้แก่ ที่เป็นไปในภายในแน่นอน.
               นิวรณ์ คือกามฉันทะ ชื่อว่ากามฉันทะ.
               แม้ในนิวรณ์มีพยาบาทเป็นต้นก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
               คำที่เหลือในพระสูตรนี้มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.
               ส่วนในคาถา บทว่า กายสุจึ ได้แก่ความสะอาดในกายทวาร หรือความสะอาดทางกาย.
               แม้ในบททั้งสองที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
               บทว่า นินฺหาตปาปกํ ความว่า ล้างคือชำระบาปทั้งหมดแล้วดำรงอยู่.
               ทั้งโดยพระสูตรนี้ ทั้งโดยพระคาถา พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระขีณาสพอย่างเดียว ฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาทุติยโสเจยยสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ อาปายิกวรรคที่ ๒ ๙. โสเจยยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 560อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 561อ่านอรรถกถา 20 / 562อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=7154&Z=7186
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6102
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6102
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :