ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 571อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 572อ่านอรรถกถา 20 / 573อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ กุสินารวรรคที่ ๓
๑๐. เลขสูตร

               อรรถกถาเลขสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในเลขสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อภิณฺหํ ความว่า เนืองนิตย์ คือชั่วนิรันดร.
               บทว่า อคาฬฺเหน ความว่า ด้วยคำหนักๆ คือคำกักขฬะ.
               บทว่า ผรุเสน ความว่า ด้วยคำหยาบคาย. อธิบายว่า แม้ถูกต่อว่าอย่างหนักๆ อย่างหยาบๆ ดังนี้.
               บทว่า อมนาเปน ความว่า ด้วยคำที่ไม่ชื่นใจ คือไม่เจริญใจ.
               บทว่า สนฺธิยติเยว ความว่า ยังสมานไว้ได้.
               บทว่า สํสนฺทติเยว ความว่า ยังเป็นเช่นเดิมนั่นเอง.
               บทว่า สมฺโมทติเยว ความว่า ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้นฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาเลขสูตรที่ ๑๐               
               จบกุสินารวรรควรรณนาที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กุสินารสูตร
                         ๒. ภัณฑนสูตร
                         ๓. โคตมสูตร
                         ๔. ภรัณฑุสูตร
                         ๕. หัตถกสูตร
                         ๖. กฏุวิยสูตร
                         ๗. อนุรุทธสูตรที่ ๑
                         ๘. อนุรุทธสูตรที่ ๒
                         ๙. ปฏิจฉันนสูตร
                         ๑๐. เลขสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ กุสินารวรรคที่ ๓ ๑๐. เลขสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 571อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 572อ่านอรรถกถา 20 / 573อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=7452&Z=7482
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6286
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6286
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :