ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 99อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 100อ่านอรรถกถา 21 / 101อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อสุรวรรคที่ ๕
๑๐. โปตลิยสูตร

               อรรถกถาโปตลิยสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในโปตลิยสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า กาเลน ความว่า ตามกาลอันควรอันเหมาะ.
               บทว่า ขมติ คือ ชอบใจ.
               บทว่า ยทิทํ ตตฺร ตตฺร กาลญฺญุตา ความว่า การรู้จักกาลในสถานที่นั้นๆ ท่านแสดงว่า การรู้กาลนั้นๆ แล้วกล่าวติคนที่ควรติและกล่าวชมคนที่ควรชม เป็นปกติของบัณฑิตทั้งหลาย.

               จบอรรถกถาโปตลิยสูตรที่ ๑๐               
               จบอสุรวรรควรรณนาที่ ๕               
               จบทุติยปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อสุรสูตร
                         ๒. สมาธิสูตรที่ ๑
                         ๓. สมาธิสูตรที่ ๒
                         ๔. สมาธิสูตรที่ ๓
                         ๕. ฉลาวาตสูตร
                         ๖. ราคสูตร
                         ๗. นิสันติสูตร
                         ๘. อัตตหิตสูตร
                         ๙. สิกขาสูตร
                         ๑๐. โปตลิยสูตร
               จบทุติยปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อสุรวรรคที่ ๕ ๑๐. โปตลิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 99อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 100อ่านอรรถกถา 21 / 101อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=2736&Z=2789
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8508
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8508
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :