ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 70อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 71อ่านอรรถกถา 21 / 72อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อปัณณกวรรคที่ ๓
๑. ปธานสูตร

               อปัณณกวรรควรรณนาที่ ๓               
               อรรถกถาปธานสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในปธานสูตรที่ ๑ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อปณฺณกปฏิปทํ คือ ข้อปฏิบัติไม่ผิด.
               บทว่า โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ ก็เหตุแห่งความสิ้นอาสวะของภิกษุนั้นเป็นอันบริบูรณ์แล้ว.
               บทว่า อาสวานํ ขยาย ได้แก่ เพื่อพระอรหัต.

               จบอรรถกถาปธานสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อปัณณกวรรคที่ ๓ ๑. ปธานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 70อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 71อ่านอรรถกถา 21 / 72อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=2062&Z=2070
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8293
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8293
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :