ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 102อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 103อ่านอรรถกถา 22 / 104อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑
๓. โจรสูตร

               อรรถกถาโจรสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในโจรสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อิโต โภเคน ปฏิสนฺถริสฺสามิ ความว่า เราจักถือเอาโภคะจากสมบัติของเรานี้ ทำปฏิสันถารปกปิดด้วยโภคะนั้น. อธิบายว่า จักปิดช่องระหว่างเขาและเรา.
               บทว่า นิคฺคหณานิ ได้แก่ การถือเอาของของคนอื่น.
               บทว่า คุยฺหมนฺตา ได้แก่ มนต์ที่ต้องปกปิด.
               บทว่า อนฺตคฺคาหิกาย ความว่า ยึดถือสัสสตทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิ.
               บทที่เหลือในสูตรนี้ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาโจรสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑ ๓. โจรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 102อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 103อ่านอรรถกถา 22 / 104อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=2950&Z=3002
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1041
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1041
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :