ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 109อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 22 / 111อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑
๑๐. อรัญญสูตร

               อรรถกถาอรัญญสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในอรัญญสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อลํ แปลว่า ควร.
               แม้ในสูตรนี้ก็ตรัสเฉพาะพระขีณาสพเท่านั้นแล.

               จบอรรถกถาอรัญญสูตรที่ ๑๐               
               จบผาสุวิหารวรรควรรณนาที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. เวสารัชชกรณสูตร
                         ๒. สังกิตสูตร
                         ๓. โจรสูตร
                         ๔. สุขุมาลสูตร
                         ๕. ผาสุวิหารสูตร
                         ๖. อานันทสูตร
                         ๗. สีลสูตร
                         ๘. อเสขิยสูตร
                         ๙. จาตุทิสสูตร
                         ๑๐. อรัญญสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑ ๑๐. อรัญญสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 109อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 22 / 111อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3133&Z=3156
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1067
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1067
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :