ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 129อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 130อ่านอรรถกถา 22 / 131อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ คิลานวรรคที่ ๓
๑๐. สัมปทาสูตร

               พระสูตรที่ ๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. คิลานสูตร
                         ๒. สติปัฏฐานสูตร
                         ๓. อุปัฏฐากสูตรที่ ๑
                         ๔. อุปัฏฐากสูตรที่ ๒
                         ๕. อนายุสสสูตรที่ ๑
                         ๖. อนายุสสสูตรที่ ๒
                         ๗. อวัปปกาสสูตร
                         ๘. สมณทุกขสูตร
                         ๙. ปริกุปปสูตร
                         ๑๐. สัมปทาสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ คิลานวรรคที่ ๓ ๑๐. สัมปทาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 129อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 130อ่านอรรถกถา 22 / 131อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3439&Z=3462
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :