ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 233อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 234อ่านอรรถกถา 22 / 235อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ อาวาสิกวรรคที่ ๔
๔. พหุปการสูตร

               อรรถกถาพหุปการสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในพหุปการสูตรที่ ๔ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ขณฺฑผุลฺลํ ได้แก่ สถานที่ชำรุดหักพัง.
               บทว่า ปฏิสงฺขโรติ ได้แก่ ทำให้เป็นปกติดังเดิม.
               บทว่า อาโรเจติ นี้ ท่านกล่าวโดยตระกูลที่เขาปวารณาไว้แล้ว.

               จบอรรถกถาพหุปการสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ อาวาสิกวรรคที่ ๔ ๔. พหุปการสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 233อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 234อ่านอรรถกถา 22 / 235อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=6182&Z=6193
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2060
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2060
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :