ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อนุตตริยวรรคที่ ๓
๒. อปริหานิยสูตร

               อรรถกถาอปริหานิยสูตรที่ ๒               
               ในอปริหานิยสูตรที่ ๒ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมที่เจือด้วยโลกุตระไว้แล้ว.

               จบอรรถกถาอปริหานิยสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อนุตตริยวรรคที่ ๓ ๒. อปริหานิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 292อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 293อ่านอรรถกถา 22 / 294อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7342&Z=7355
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :