ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 295อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 296อ่านอรรถกถา 22 / 297อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อนุตตริยวรรคที่ ๓
๕. อนุสสติฏฐานสูตร

               อรรถกถาอนุสสติฏฐานสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในอนุสสติฏฐานสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อนุสฺสติฏฺฐานานิ ได้แก่ เป็นเหตุแห่งอนุสติ.
               บทว่า อิติปิ โส ภควา เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ให้พิสดารในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วทั้งนั้น.
               บทว่า อิทมฺปิ โข ภิกฺขเว อารมฺมณํ กริตฺวา ความว่า กระทำพุทธานุสติกัมมัฏฐานนี้ให้เป็นอารมณ์.
               บทว่า วิสุชฺฌนฺติ ความว่า ถึงพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง.
               ข้อความที่เหลือ ในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้น.
               ก็ในพระสูตรนี้พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุสสติกัมมัฏฐาน ๖ อย่างไว้คละกัน.

               จบอรรถกถาอนุสสติฏฐานสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อนุตตริยวรรคที่ ๓ ๕. อนุสสติฏฐานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 295อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 296อ่านอรรถกถา 22 / 297อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7387&Z=7430
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2469
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2469
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :