ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 305อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 306อ่านอรรถกถา 22 / 307อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔
๕. วิชชาภาคิยสูตร

               อรรถกถาวิชชาภาคิยสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในวิชชาภาคิยสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า วิชฺชาภาคิยา ความว่า เป็นธรรมที่เป็นไปในส่วนของวิชชา.
               สัญญาที่เกิดขึ้นในอนิจจานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า อนิจจสัญญา.
               สัญญาที่เกิดขึ้นในทุกขานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า อนิจเจ ทุกขสัญญา.
               สัญญาที่เกิดขึ้นในอนัตตานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า ทุกเข อนัตตสัญญา.
               สัญญาที่เกิดขึ้นในปหานานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า ปหานสัญญา.
               สัญญาที่เกิดขึ้นในวิราคานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า วิราคสัญญา.
               สัญญาที่เกิดขึ้นในนิโรธานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า นิโรธสัญญา.

               จบอรรถกถาวิชชาภาคิยสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔ ๕. วิชชาภาคิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 305อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 306อ่านอรรถกถา 22 / 307อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7868&Z=7873
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2609
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2609
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :