ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔
๘. อัตตการีสูตร

               อรรถกถาอัตตการีสูตรที่ ๘               
               พึงทราบวินิจฉัยในอัตตการีสูตรที่ ๘ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อทฺทสํ วา อสฺโสสึ วา ความว่า เราอย่าได้ลืมตาเห็น อย่าได้ยินว่า เขาอยู่ในที่ชื่อโน้น หรืออย่าได้ยินถ้อยคำที่เขาพูด.
               บทว่า กถํ หิ นาม ความว่า ด้วยเหตุชื่อไร?
               ความเพียรที่เป็นไปแล้ว ด้วยสามารถแห่งความริเริ่ม ชื่อว่า อารพฺภธาตุ.
               ความเพียรที่มีสภาพก้าวออกไปจากความเกียจคร้าน ชื่อว่า นิกฺกมตา.
               สภาวะของความก้าวหน้า ชื่อว่า ปรกฺกกมธาตุ.
               สภาวะของกำลัง ชื่อว่า ถามธาตุ.
               สภาวะของธิติ ชื่อว่า ธิติธาตุ.
               สภาวะของความพยายาม ชื่อว่า อุปกฺกมธาตุ.
               อนึ่ง คำทั้งหมดนี้เป็นชื่อของความเพียรอย่างเดียวที่เป็นไปแล้วโดยอาการนั้น.

               จบอรรถกถาอัตตการีสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔ ๘. อัตตการีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 308อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 309อ่านอรรถกถา 22 / 310อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=7948&Z=7983
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :