ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๑. อนาคามิสูตร

               เทวตาวรรควรรณนาที่ ๒               
               อรรถกถาอนาคามิสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในอนาคามิสูตรที่ ๑ แห่งเทวตาวรรคที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อสทฺธิยํ ได้แก่ ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา.
               บทว่า ทุปฺปญฺญฺตตํ ได้แก่ ความเป็นผู้ไม่มีปัญญา.

               จบอรรถกถาอนาคามิสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๑. อนาคามิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 335อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 336อ่านอรรถกถา 22 / 337อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=9853&Z=9866
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :