ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๗. สักขิสูตร

               อรรถกถาสักขิสูตรที่#- ๗               
#- พม่าเป็น สักขิภัพพสูตร

               พึงทราบวินิจฉัยในสักขิสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ตตฺร ตตฺร เท่ากับ ตสฺมึ ตสฺมึ วิเสเส แปลว่า ในคุณพิเศษนั้นๆ.
               บทว่า สกฺขิภพฺพตํ ได้แก่ ความแจ้งประจักษ์.
               บทว่า อายตเน ได้แก่ ในเมื่อเหตุ.
               ธรรมทั้งหมดมีหานภาคิยธรรมเป็นต้น ข้าพเจ้าได้พรรณนาไว้แล้ว ในคัมภีร์ชื่อว่าวิสุทธิมรรค.
               บทว่า อสกฺกจฺจการี ได้แก่ ทำไม่ให้ดี คือ ไม่ทำโดยเอื้อเฟื้อ.
               บทว่า อสปฺปายการี ได้แก่ ไม่กระทำให้เป็นที่สบาย คือไม่ทำให้เป็นธรรมมีอุปการะ.

               จบอรรถกถาสักขิสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๗. สักขิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 341อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 342อ่านอรรถกถา 22 / 343อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=9992&Z=10012
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :