ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 344อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 345อ่านอรรถกถา 22 / 346อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๑๐. ฌานสูตรที่ ๒

               ทุติยฌานสูตรที่ ๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้น ฉะนี้แล.


               จบเทวตาวรรควรรณนาที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อนาคามิสูตร
                         ๒. อรหัตตสูตร
                         ๓. มิตตสูตร
                         ๔. ฐานสูตร
                         ๕. เทวตาสูตร
                         ๖. สติสูตร
                         ๗. สักขิสูตร
                         ๘. พลสูตร
                         ๙. ฌานสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ฌานสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๑๐. ฌานสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 344อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 345อ่านอรรถกถา 22 / 346อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10039&Z=10056
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :