ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 350อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 351อ่านอรรถกถา 22 / 352อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อรหันตวรรคที่ ๓
๖. มหัตตสูตร

               อรรถกถามหัตตสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในมหัตตสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อาโลกพหุโล ได้แก่ มากไปด้วยแสงสว่างแห่งญาณ.
               บทว่า ปโยคพหุโล ได้แก่ กระทำความเพียรให้มาก.
               บทว่า เวทพหุโล ได้แก่ มากไปด้วยปีติและปราโมทย์.
               บทว่า อสนฺตุฏฺฐิพหุโล ได้แก่ ไม่สันโดษในกุสลธรรมทั้งหลาย.
               บทว่า อนิกฺขิตฺตธุโร ได้แก่ วางธุระ คือประคองความเพียรไว้.
               บทว่า อุตฺตริญฺจ ปตาเรติ ได้แก่ ทำความเพียรในบัดนี้และให้ยิ่งๆ ขึ้นไป.

               จบอรรถกถามหัตตสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อรหันตวรรคที่ ๓ ๖. มหัตตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 350อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 351อ่านอรรถกถา 22 / 352อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10132&Z=10141
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3467
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3467
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :