ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 376อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 377อ่านอรรถกถา 22 / 378อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕
๑๑. ตัณหาสูตร

               พระสูตรที่ ๑๐-๑๑ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕                ๙. อโนทิสสูตรที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=375                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ ติกวรรคที่ ๑                ๑. ราคสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=378
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปาตุภาวสูตร
                         ๒. อานิสังสสูตร
                         ๓. อนิจจสูตร
                         ๔. ทุกขสูตร
                         ๕. อนัตตสูตร
                         ๖. นิพพานสูตร
                         ๗. อโนทิสสสูตรที่ ๑
                         ๘. อโนทิสสูตรที่ ๒
                         ๙. อโนทิสสูตรที่ ๓
                         ๑๐. ภวสูตร
                         ๑๑. ตัณหาสูตร ฯ
               จบทุติยปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕ ๑๑. ตัณหาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 376อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 377อ่านอรรถกถา 22 / 378อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10454&Z=10469
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :