ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต
พระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรค

               อรรถกถาพระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรค               
               พึงทราบวินิจฉัยในบทต่อจากนี้ไป ดังนี้ :-
               บทว่า ตปุสฺโส ได้แก่ อุบาสกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนะ ๒.
               บทว่า ตถาคเต นิฏฺฐงฺคโต ความว่า ผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้ว คือละความสงสัยในพระพุทธคุณได้แล้ว. ภิกษุชื่อว่า เห็นอมตะ เพราะได้เห็นอมตธรรม.
               บทว่า อริเยน ได้แก่ โลกุตรศีลที่ไม่มีโทษ.
               บทว่า ญาเณน ได้แก่ ด้วยปัจจเวกขณญาณ.
               บทว่า วิมุตฺติยา ได้แก่ ผลวิมุตติของพระเสขะ.
               บทว่า ตวกณฺณิโก ได้แก่ คฤหบดีผู้มีชื่ออย่างนี้.
               บาลีว่า ตปกัณณิกะ ดังนี้ก็มี.
               บทว่า ราคสฺส ได้แก่ ราคะอันสัมปยุตด้วยกามคุณ ๕.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้น ฉะนี้แล.

               จบการพรรณนาความฉักกนิบาต               
               แห่งอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ชื่อว่ามโนรถปูรณี               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต พระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 387อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 388
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10574&Z=10665
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :