ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 39อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 40อ่านอรรถกถา 22 / 41อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สุมนวรรคที่ ๔
๑๐. สาลสูตร

               อรรถกถาสาลสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในสาลสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า มหาสาลา คือต้นไม้ใหญ่.
               บทว่า สาขาปตฺตปลาเสน วฑฺฒนฺติ คือ เจริญด้วยกิ่งเล็กและใบ ที่เรียกกันว่าปัตตะ.
               บทว่า อรญฺญสฺมึ คือ ในที่มิใช่บ้าน.
               บทว่า พฺรหาวเน ได้แก่ ในป่าใหญ่ คือดง.
               บทที่เหลือในที่ทุกแห่ง ง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสาลสูตรที่ ๑๐               
               จบสุมนวรรควรรณนาที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สุมนสูตร
                         ๒. จุนทิสูตร
                         ๓. อุคคหสูตร
                         ๔. สีหสูตร
                         ๕. ทานานิสังสสูตร
                         ๖. กาลทานสูตร
                         ๗. โภชนทานสูตร
                         ๘. สัทธานิสังสสูตร
                         ๙. ปุตตสูตร
                         ๑๐. สาลสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สุมนวรรคที่ ๔ ๑๐. สาลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 39อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 40อ่านอรรถกถา 22 / 41อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=973&Z=1000
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=543
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=543
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :