ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 48อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 49อ่านอรรถกถา 22 / 50อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มุณฑราชวรรคที่ ๕
๙. โกสลสูตร

               อรรถกถาโกสลสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในโกสลสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อุปกณฺณเก แปลว่า ที่ใกล้พระกรรณ.
               บทว่า ทุมฺมโน แปลว่า เสียพระทัย.
               บทว่า ปตฺตกฺขนฺโธ แปลว่า มีพระศอตก.
               บทว่า ปชฺฌายนฺโต แปลว่า ทรงครุ่นคิดอยู่.
               บทว่า อปฺปฏิภาโณ แปลว่า ทรงคิดไม่ออก.
               คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.

               จบอรรถกถาโกสลสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มุณฑราชวรรคที่ ๕ ๙. โกสลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 48อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 49อ่านอรรถกถา 22 / 50อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=1306&Z=1318
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=608
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=608
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :