ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 68อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 22 / 70อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สัญญาวรรคที่ ๒
๙. นิพพิทาสูตร

               อรรถกถานิพพิทาสูตรที่ ๙ อาสวักขยสูตรที่ ๑๐               
               ในนิพพิทาสูตรที่ ๙ และอาสวักขยสูตรที่ ๑๐ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิปัสสนาไว้.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถานิพพิทาสูตรที่ ๙ อาสวักขยสูตรที่ ๑๐               
               จบสัญญาวรรควรรณนาที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สัญญาวรรคที่ ๒                ๘. อิทธิปาทสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=68                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ โยธาชีววรรคที่ ๓                ๑. เจโตวิมุติสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=71

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สัญญาสูตรที่ ๑
                         ๒. สัญญาสูตรที่ ๒
                         ๓. วัฑฒิสูตรที่ ๑
                         ๔. วัฑฒิสูตรที่ ๒
                         ๕. สากัจฉสูตร
                         ๖. สาชีวสูตร
                         ๗. อิทธิปาทสูตรที่ ๑
                         ๘. อิทธิปาทสูตรที่ ๒
                         ๙. นิพพิทาสูตร
                         ๑๐. อาสวักขยสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สัญญาวรรคที่ ๒ ๙. นิพพิทาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 68อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 22 / 70อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=1932&Z=1942
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=757
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=757
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :