ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ กกุธวรรคที่ ๕
๓. พยากรณสูตร

               อรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในพยากรณสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อญฺญพฺยากรณานิ ได้แก่ การพยากรณ์พระอรหัต.
               บทว่า มนฺทตฺตา ได้แก่ เพราะความโง่ เพราะไม่รู้.
               บทว่า โมมูหตฺตา ได้แก่ เพราะความลุ่มหลง.
               บทว่า อญฺญํ พฺยากโรติ ความว่า เขาพูดว่า เราบรรลุอรหัต.
               บทว่า อิจฺฉาปกโต ได้แก่ ถูกความอยากครอบงำ.
               บทว่า อธิมาเนน ได้แก่ ด้วยสำคัญว่าได้บรรลุ.
               บทว่า สมฺมเทว ได้แก่ โดยเหตุ โดยนัย โดยการณ์เท่านั้น.

               จบอรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ กกุธวรรคที่ ๕ ๓. พยากรณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 92อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 93อ่านอรรถกถา 22 / 94อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=2733&Z=2740
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :