ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๕. โจรสูตรที่ ๒

               อรรถกถาโจรสูตรที่ ๔               
               โจรสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า มหาโจโร ได้แก่ มหาโจรผู้สามารถประทุษร้ายราชสมบัติได้.
               บทว่า ปริยาปชฺชติ ได้แก่ ถึงการยึดครอง.
               บทว่า น จิรฏฺฐิติโก โหติ ได้แก่ ไม่สามารถจะรักษาให้ดำรงอยู่ได้นาน.
               บทว่า อปฺปหรนฺตสฺส ปหรติ ความว่า ประหารบุคคลผู้ไม่มีเวรแก่ตน ผู้ไม่มีประหารตน ได้แก่ บุคคลผู้มีคุณความดี คนแก่ และคนหนุ่มผู้ไม่ควรประหาร.
               บทว่า อนวเสสํ อาทิยติ ได้แก่ ยึดเอาไม่ให้เหลือ.
               จริงอยู่ ธรรมเนียมของโจรผู้ฉลาดมีดังนี้.
               ในผ้า ๒ ผืนของคนอื่น ถือเอาแต่ ๑ ผืน เมื่อมี ๑ ผืน ให้ส่วนที่ชำรุด ถือเอาแต่ที่ดี.
               บรรดาห่อข้าวสุกและข้าวสารเป็นต้น ให้ส่วนหนึ่ง ถือเอาส่วนหนึ่ง.
               บทว่า อจฺจาสนฺเน กมฺมํ กโรติ ความว่า กระทำโจรกรรมในที่ใกล้ชิดคามนิคมและราชธานี.
               บทว่า น จ นิธานกุสโล โหติ ความว่า ย่อมไม่เป็นผู้ฉลาด จะเก็บฝังทรัพย์ที่ได้มาลงไว้ในทักขิไณยบุคคล คือไม่ชำระทางไปสู่ปรโลก.

               จบอรรถกถาโจรสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๓. มูลสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=189                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๖. สมณสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=192

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๕. โจรสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 190อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 191อ่านอรรถกถา 23 / 192อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7228&Z=7235
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :