ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 190อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 192อ่านอรรถกถา 23 / 193อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๖. สมณสูตร

               อรรถกถาสมณสูตรที่ ๕               
               สมณสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ยํ สมเณน ความว่า คุณชาติใดอันสมณะพึงถึง.
               บทว่า วุสีมตา ได้แก่ อยู่จบพรหมจรรย์.
               บทว่า มุตฺโต โมเจมิ พนฺธนา ความว่า เราเป็นผู้พ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงด้วยตนเองแล้ว ยังทำมหาชนให้พ้นจากเครื่องผูกมีราคะเป็นต้นด้วย.
               บทว่า ปรมทนฺโต ความว่า เป็นผู้อันใครๆ อื่นไม่ได้ให้ศึกษา ไม่ได้ให้โอวาท รู้แจ้งสยัมภูญาณ ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วอย่างเยี่ยม เพราะฝึกแล้วด้วยประโยชน์อย่างยิ่ง.
               บทว่า ปรินิพฺพุโต ได้แก่ ปรินิพพานแล้วด้วยกิเลสปรินิพพาน.

               จบอรรถกถาสมณสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๖. สมณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 190อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 192อ่านอรรถกถา 23 / 193อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7236&Z=7250
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6355
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6355
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :