ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔
๑๒. ปฏิสารณียสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฏิสารณียสูตรที่ ๙               
               ปฏิสารณียสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ธมฺมิกญฺจ คิหิปฏิสฺสวํ ความว่า เมื่อคฤหัสถ์อาราธนาว่า ท่านอยู่เสียในที่นี้แหละตลอดไตรมาสนี้ ก็รับคำโดยนัยเป็นต้นว่า จงเป็นอย่างนั้นเถิด ชื่อว่าปฏิสวะรับคำ.
               บทว่า น สจฺจาเปติ ได้แก่ ไม่กระทำคำสัตย์ คือกล่าวให้คลาดเคลื่อน.

               จบอรรถกถาปฏิสารณียสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๑๐. อัปปสาทสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=196                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔                ๑๔. วัตตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=200

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สติวรรคที่ ๔ ๑๒. ปฏิสารณียสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 197อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 198อ่านอรรถกถา 23 / 199อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7372&Z=7380
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :