ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 210อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 211อ่านอรรถกถา 23 / 212อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัมโพธวรรคที่ ๑
๗. สุตวาสูตร

               อรรถกถาสุตวาสูตรที่ ๗               
               สุตวาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปญฺจ ฐานานิ อชฺฌาจริตุ ํ ได้แก่ ภิกษุไม่ควรล่วงเหตุ ๕.
               บทว่า ปาณํ ได้แก่ โดยที่สุดมดดำมดแดง.
               บทว่า อทินฺนํ ได้แก่ ของผู้อื่นโดยที่สุดแม้เส้นหญ้า.
               บทว่า เถยฺยสงฺขาตํ ได้แก่ แม้มีจิตขโมย.
               บทว่า สนฺนิธิการกํ กาเม ปริภุญฺชิตุ ํ ได้แก่ ไม่ควรทำการสั่งสอน คือเว้นบริโภควัตถุกามและกิเลสกาม. ข้อนั้น ท่านกล่าวหมายเอากามคุณซึ่งเป็นอกัปปิยะ (ไม่ควร).
               บทว่า พุทฺธํ ปจฺจกฺขาตุ ํ ได้แก่ เพื่อห้ามอย่างนี้ว่า คนนี้มิใช่พุทธะดังนี้.
               แม้ในธรรมเป็นต้นก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
               ข้อนั้นมาแล้วในอรรถกถาก่อนอย่างนี้. ส่วนบาลีในสูตรนี้ ท่านกล่าวถึงความไม่ลำเอียง.

               จบอรรถกถาสุตวาสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัมโพธวรรคที่ ๑ ๗. สุตวาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 210อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 211อ่านอรรถกถา 23 / 212อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7835&Z=7864
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6533
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6533
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :